ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

Organizační struktura

MUDr. Tomáš Nežádal, PhD.

Předseda výboru CHS

Je absolventem oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Specializovanou způsobilost v oboru neurologie (2. atestace) získal v roce 2003. V roce 2010 obhájil disertační práci na téma “Psychogenní neepileptické záchvaty” a byl mu udělen titul Ph.D. na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2016 pracuje na Neurologickém oddělení Ústavu klinických neurooborů ÚVN v Praze se zaměřením na bolesti hlavy (centrum pro bolesti hlavy) a epileptologii (vedoucí video-EEG monitorovací jednotky).

V Institutu neuropsychiatrické péče pracuje od roku 2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, epilepsie a stavů na pomezí neurologie a psychiatrie. V letech 1996 až 2015 do zrušení lůžkového oddělení pracoval na neurologii Nemocnice Na Františku (centrum pro epilepsii, video-EEG). Má funkční odbornost v elektroencelografii a statut epileptologa. Jako odborný asistent vyučuje na Neurochirurgické klinice 1. LF UK v Praze.

Absolvoval zahraniční stáž na Cleveland Clinic, USA. Přednáší na tuzemských a zahraničních kongresech, je autorem a spoluautorem více než 20 odborných článků v renomovaných odborných časopisech (např. Neurological Research, Seizure) a spoluautorem několika monografií (např. Klinická elektroencefalografie, Epilepsie spánkového laloku atd.). Je členem České neurologické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro klinickou neurofyziologii, České ligy proti epilepsii, International Headache Society.

MUDr. Jolana Marková, FEAN

Vědecký sekretář

Od promoce na FVL UK v roce 1978 pracovala na Neurologickém oddělení
nemocnice Kladno. Po složení atestace II. Stupně (1987) se věnovala
práci v elektromyografické laboratoři, od roku 1988 vedla ordinariát
pro cévní onemocnění mozku, od roku 1991 do roku 2004 pracovala
ve funkci primářky neurologického oddělení Nemocnice Kladno.
Od roku 2005 pracuje v Thomayerově nemocnici. Ve funkci primářky Neurologické kliniky 3. LF UK a
Fakultní Thomayerovy nemocnice ( dříve Neurologické kliniky IPVZ, pak Neurologického oddělení
FTN) působila v letech 2005 – 2021 . MUDr. Marková se dlouhodobě věnuje problematice bolestí hlavy, od roku 1992 vede
Regionální centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. O tématu bolestí hlavy přednáší i publikuje.
Je dlouholetou členkou ČNS (České neurologické společnosti), členkou výboru ČNS byla po 4 funkční
období do roku 2008. Je členkou výboru Neurofarmakologické sekce ČNS. V letech 2005-2013
pracovala ve funkci předsedy Czech Headache Society, nyní je vědeckým sekretářem
CZHS. Byla českým zástupcem v panelu EFNS (European Federation of Neurological
Societies) pro Bolesti hlavy, později v panelu EAN ( European Academy of Neurology). Je členkou
International Headache Society.
Má bohaté zkušenosti s vedením klinických studií.

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Web master

Studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončila v roce 1988. V roce 1992 složila I. atestaci a v roce 1999 II. atestaci v oboru neurologie. Po promoci nastoupila na neurologickou kliniku FN Brno, kde pracovala až do roku 2005, nadále pak ve FN Brno působí jako externí lékař. Mezi lety 1998 a 2002 zde pracovala ve specializované ambulanci pro demyelinizační onemocnění. Od roku 2005 do roku 2016 pracovala v neurologické ambulanci polikliniky Quattromedica a od ledna 2017 v privátní neurologické ambulanci v Brně na Makovského náměstí.

Ve své praxi se dlouhodobě zabývá léčbou bolestí hlavy. Pracuje v Centra pro léčbu bolestí hlavy ve FN Brno, dále se pak touto problematikou zabývá v rámci neurologické ambulance v Brně na Makovského náměstí.

Je členkou International Headache Society. Od roku 2009 je členkou výboru Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Czech Headache Society) České neurologické společnosti. Je autorkou řady článků s tématikou bolestí hlavy v odborných lékařských časopisech. Věnuje se také přednáškové činnosti a vede klinické studie týkající se bolestí hlavy.

web: www.neurologiebrnosro.cz

as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Člen výboru

Absolvoval v roce 1983 vysokoškolské studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1983-1986 pracoval jako sekundární lékař na neurologickém oddělení nemocnice v Karlových Varech. V roce 1986 složil první atestaci z neurologie a v roce 1990 druhou atestaci. Od roku 1986 až dosud pracuje na neurologické klinice LF UK a FN Plzeň nejprve jako sekundární lékař, od roku 1997 jako odborný asistent.

Předmětem jeho užšího zájmu se stala problematika bolestí hlavy, klinické neurofyziologie a neuromuskulárních onemocnění.

Dlouhá léta vede specializovanou ordinaci pro bolesti hlavy na neurologické klinice, v roce 1999 obhájil doktorandskou práci na téma Migréna – etiopatogeneze, provokační faktory a léčba a získal titul Ph.D. Má bohatou přednáškovou činnost a je autorem řady článků s tématikou bolestí hlavy. V roce 2001 napsal monografii s názvem Migréna-patofyziologie a léčba a v roce 2015 komplexní monografii o bolestech hlavy s názvem Bolesti hlavy v klinické praxi. Je dlouholetým členem výboru Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Czech Headache Society) České neurologické společnosti JEP.

Druhým předmětem jeho zájmu je klinická neurofyziologie – EMG, EEG a evokované potenciály a problematika neuromuskulárních onemocnění. Absolvoval stáže v oboru klinické neurofyziologie ve Francii na univerzitních pracovištích v Lille a v Paříži. Získal funkční odbornost v EMG a EEG. Pracuje v poradně pro neuromuskulární onemocnění.

Věnuje se intenzivně i pedagogické činnosti. Přednáší neurologii studentům stomatologie a anglicky hovořících studentů a podílí se na výuce praktik. Společně s profesorem Amblerem napsal skripta Essential General Neurology pro anglicky hovořící studenty na fakultě.

Je členem České neurologické společnosti JEP, Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, Společnosti pro klinickou neurofyziologii a Sekce pro neuromuskulární onemocnění České neurologické společnosti JEP.

MUDr. Andrea Bártková Ph.D.

Členka výboru

Studium na LF UP v Olomouci ukončila v roce 1993, krátce pracovala na Neurologickém oddělení v Přerově a v letech 1994-2002 na
Neurologické klinice UK v Hradci Králové. Od roku 2002 až doposud působí jako odborný asistent na Neurologické klinice LF a FN
v Olomouci.

Atestaci I. stupně složila v roce 1996 a atestaci II. stupně v roce 1999. Doktorandské studium na LF UP v Olomouci obhájila
v roce 2010 dizertační prací s názvem „Etiologické subtypy a rizikové faktory ischemického iktu včetně role trombofilie v populaci
nemocných do 50-ti let věku“.

Část profesní dráhy se věnovala cerebrovaskulární a neurointenzívní medicíně, doposud se zabývá
výzkumem v oblasti mladých pacientů s cévním onemocněním mozku.

Již za působení na Neurologické klinice v Hradci Králové, pod
vedením docenta G. Waberžinka CSc., zákládajícího člena a dlouholetého předsedy CHS, začala směřovat problematice bolestí hlavy. Od
roku 2011 je vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na NK FN v Olomouci. O tématu bolestí hlavy přednáší i publikuje.

Je členkou ČNS (České neurologické společnosti), Společnosti intezívní medicíny ČLK JEP, Neuroimunologické a likvorologické sekce ČNS a Cerebrovaskulární sekce ČNS. Od roku 2013 je členkou výboru CHS (Czech Headache Society) ČNS. Má bohaté zkušenosti s vedením
klinických studií a účastnila se několika grantových projektů. Intenzivně se věnuje i pedagogické činnosti na poli pre i postgraduálního
vzdělávání lékařů.

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.

Člen výboru

Absolvoval obor všeobecné lékařství na LF MU v Brně v roce 2011 a získal specializovanou
způsobilost v oboru neurologie v roce 2017. V roce 2018 stážoval v Headache Science Center
(Fondazione Mondino, Pavia) a účastnil se Migraine preceptorshipu v Danish Headache
Center (Rigshospitalet, Kodaň). V roce 2019 vystudoval program Master in headache
medicine (Università La Sapienza, Řím). Je vedoucím Centra pro léčbu a diagnostiku bolestí
hlavy I. neurologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Web: www.migrenabrno.cz

MUDr. Markéta Grünermelová

Členka výboru

Je absolventkou 3. LF UK v Praze. Atestaci 1. stupně složila v roce 1992, specializovanou způsobilost v oboru neurologie (atestaci 2. stupně) získala v roce 2000. Po promoci krátce pracovala na 3. lékařské fakultě na katedře biochemie jako odborný asistent.

Od roku 1990 dosud působí na Neurologické klinice Thomayerovy nemocnice v Praze. Na problematiku bolestí hlavy se zde začala orientovat již v r. 1992 ve specializované ambulanci zaměřené na diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Část profesní dráhy se věnovala epileptologii, má funkční odbornost v elektroencefalografii, specializaci v epileptologii a Evropský certifikát pro lékaře – epileptology. Od roku 2015 je vedoucí Centra pro roztroušenou sklerózu a NMO Neurologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice.

Od roku 2010 pracuje také v neurologické ambulanci zdravotnického zařízení Program Health Plus . Je členkou České společnosti ČLS JEP, Neuroimunologické a likvorologické sekce ČNS, International Headache Society. Od roku 2013 je členkou výboru CZHS, publikuje, přednáší. Má bohaté zkušenosti s vedením klinických studií.

MUDr. Lukáš Klečka

Pokladník

Studium na LF UP v Olomouci ukončil v roce 1997 a ihned nastoupil na Neurologické oddělení Městské nemocnice v Ostravě, kde pracuji dodnes. V roce 2000 jsem úspěšně složil atestaci I. stupně z neurologie a posléze v roce 2004 i atestaci II. stupně. Od roku 2001 15 let vedl jednotku intenzivní péče a posléze i nově vybudované Iktové centrum. V roce 2010 se stal jeho vedoucím lékařem. V roce 2016 se stal zástupcem primáře a od září 2020 je primářem Neurologického oddělení Městské nemocnice v Ostravě

Od nástupu na jednotku intenzivní péče se věnuje cerebrovaskulární problematice a intenzivní medicíně. Kromě Iktové péče, pak zejména problematice implementace hyperbarické medicíny v neurologii. Je spoluautorem učebnice Hyperbarické medicíny. Rovněž se dlouhodobě ultrazvukovou diagnostikou, jsem držitelem funkční odbornost i v neurosonologii.

O nástupu na neurologické oddělení se věnuje diagnostice a léčbě bolestí hlavy, specializuje se zejména na trigeminové autonomní bolesti hlavy. Po otevření centra pro diagnostiku a terapii bolestí hlavy se stal lékařem centra. Od roku 2017 je členem výboru CZHS (Czech headache society). Na téma bolestí hlavy přednáší a publikuje.

Je řádným členem České neurologické společnosti a jejich sekcí (Cerebrovaskulární, Neurointenzivní, Neuroimunologické) a členem Neurosonologické subsekce.

Zabývá se rovněž profesní etikou a od roku 2014 je členem Čestné rady okresního sdružení ČLK v Ostravě.

MUDr. Eva Medová

Koordinátorka pro spolupráci s pacientskými organizacemi

Promovala na fakultě všeobecného lékařství 1.LF UK Praha, v r. 1988. Po promoci nastoupila jako
sekundární lékařka na neurologické oddělení ÚVN Praha-Střešovice.
Atestace 1.stupně v oboru neurologie: 6.4.1992
Kurs elektroencefalografe – vyhodnocování a interpretace EEG nálezů. r.1993
Od r. 1995 pracovala jako odborný asistent pro obor neurologie na 3.LF UK Praha a jako
lékařka na Neurologické klinice FNKV Praha.
Atestace 2. stupně v oboru neurologie: 4.6.1996
Starší lékař, vedoucí lůžkového oddělení na Neurologické klinice FNKV od 1996 do 2006.
Licence ČLK pro výkon fce primář ve zdravotnickém zařízení – vydána na dobu neurčitou dne 5.1.2006.
Od od 1.5.2006 pracovala jako primářka (zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči) Neurologické
kliniky FNKV do 1.5.2011. Tuto pozici ukončila na vlastní žádost ze zdravotních důvodů.
Věnovala se výuce neurologie v celém rozsahu na 3. lékařské fakultě, přednášela neuroimunologii a
problematiku bolesti studentům 4. a 5. ročníku. Stále přednáší lékařům neurologům v rámci postgraduálního
studia. Dlouhodobě přednáší v Institutu pro další vzdělávání lékařů problematiku bolestí hlavy a diferenciální
diagnostiku v neurologii.
V popředí jejího zájmu je problematika bolestí hlavy, mnoho let vedla superkonsiliární poradnu pro bolesti
hlavy, která byla v  roce 2020 transformována v Centrum pro léčbu bolestí hlavy.
Aktuálně pracuje jako vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na Neurologické klinice FNKV a od
roku 1998 je členem Centra pro léčbu roztroušené sklerózy na Neurologické klinice FNKV.
Je odborným garantem občanského sdružení „mladých sklerotiků“ – SMS, a odborným garantem pacientské
organisace Migréna -help, která sdružuje pacienty trpící bolestmi hlavy.

Varování

Následující stránky a informace jsou určeny výhradě odborníkům

PŘEJETE SI POKRAČOVAT?